Det Sp vil med Norge

Det Sp vil med Norge

norsk-flaggSenterpartiets program for nasjonalstaten, arbeid og velferd, utjamning og desentralisering.

Vi vil legge forholdene til rette for et produksjonsliv og ei bosetting som tar utgangspunkt i de verdier som ligger i ei langsiktig utnyttelse av landets rike naturressurser. Vi vil bygge på, og utvikle videre den kompetansen som finnes i vårt arbeids- og næringsliv.
Både klimakrisa og matkrisa tilsier at vi må være i stand til å prioritere i næringspolitikken – også for å sikre rekruttering og inntektsgrunnlaget i strategisk viktige næringer. At vi må regne med ei viss nedbygging av sysselsettinga i eiendoms- og finansnæringene tilsier også at vi gjør klokt i å styrke det lokale produksjonslivet, utvikle infrastrukturen og trygge det offentlige tjenestetilbudet over hele landet.
Senterpartiet sitt særpreg ligger i vårt klare fokus på samspillet mellom natur og samfunn. Langsiktige perspektiv på utnyttelse av naturressursene, på mattrygghet og verdien av å ha et allsidig produksjonsliv ligger til grunn for vår næringspolitikk. Dette er ikke minst ei utfordring for vår politikk for nordområdene, der det både ligger store ressurser og en svært sårbar natur. Vi kan ikke styre den enkelte privatperson eller bedrift sine valg, men politisk legge til rette for bærekraft. I tråd med dette står Senterpartiet i spissen for å bygge en infrastruktur som når fram til alle deler av landet.