Folkestyret

Folkestyret

sp_rgetime_i_folket_789382a

Senterpartiets program for folkestyret, den god kommune, fylkesplan og demokratiet.

Folkestyre og nasjonal suverenitet er avgjørende for å trygge naturmiljøet og levekårene i samfunnet. Målet for Senterpartiet er derfor å bygge ei statsmakt som tjener folket, og ikke en stat som styrer folket gjennom byråkrati og ekspertvelde. Det norske demokratiet ble skapt samtidig med at vi fikk nasjonal selvstendighet. Dette sammenfallet i tid mellom selvstyre og folkestyre har gitt demokratiet i Norge en styrke som vi skal ta vare på. Lenge før vi fikk vår nasjonale suverenitet hadde vi utviklet et levende lokaldemokrati i bygd og by. Derfor har folk i Norge i stor grad opplevd den unge staten som folket sin egen institusjon.
Eksperter, byråkrati og elitenettverk omkring statsmakta har likevel i perioder overstyrt lekmannsskjønn og meningsdanninga ute i folket. Men avstanden mellom den vanlige kvinne og mann, og de som står politisk ansvarlige, er stadig vekk kort i vårt demokrati. Derfor er det avgjørende at vi ikke skaper politisk maktesløshet og fremmedgjøring.
Det er helt avgjørende at de reglene som Stortinget og kommunestyra vedtar, ikke blir opplevd som noe som blir påført ovenfra. Alle viktige vedtak skal være forankret i offentlig debatt og i ei meningsdanning der alle kan delta.