Innvandring og integrering

Innvandring og integrering

Senterpartiets program for innvandring, asyl- og flyktningepolitikk og integrering.

Senterpartiet vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som setter menneskeverd i fokus og der enkeltmennesket har klare rettigheter og plikter. Alle som bor i landet skal ha sine rettigheter og muligheter ivaretatt uansett opprinnelig nasjonal bakgrunn. Ethvert individ som søker asyl og opphold i Norge, skal ha trygghet for at rettsikkerheten ivaretas og at en får oppfylt sine rettigheter som individ.
Alle skal ha likeverdige muligheter og lik tilgang til å få språkopplæring, skolegang og arbeid uansett bakgrunn og ressurser. Nye innbyggere må selv, ut fra egne forutsetninger, bidra med en stor innsats for å bli inkludert i samfunnslivet gjennom å lære språket, og gjennom deltakelse på viktige fellesskapsarenaer som arbeid, organisasjonsliv og utdanning.
God integreringspolitikk skjer best i lokalsamfunnet. Senterpartiet vil ha en innvandrings- og integreringspolitikk som lar lokal kunnskap og lokalt engasjement være bærende slik at integreringen blir reell.