Justis

Justis

Senterpartiets progam for justispolitikk, politiet og kriminalitetsforebyggende arbeid.

For Senterpartiet er det viktig at vi verner om de grunnleggende samfunnsverdiene vi har bygd opp gjennom trygge og oversiktlige lokalsamfunn i by og bygd. Dette er verdier som rettferdighet, likeverd og respekt for andre. Vi skal ha et rettssystem og et politi som verner disse verdiene når de blir utfordret.
Å sikre at alle skal kunne kjenne seg trygge uansett hvor en bor i landet – og uansett til hvem en er – står helt sentralt i Senterpartiets justispolitikk. Ulike steder i landet har ulike utfordringer.
Å styrke spesialiserte innsatsgrupper mot for eksempel gjengkriminalitet i storbyene, og å sikre at politiet er klare til å rykke ut innen rimelig tid i alle deler av landet er to like viktige biter i helheten.
Senterpartiet mener det er avgjørende for sikkerheten i hele landet at vi har en struktur på politidekninga som gjør det mulig å rykke ut når folk trenger hjelp, og som sikrer at den lokale kunnskapen kommer til nytte.