Kirke og livssyn

Kirke og livssyn

Senterpartiets program for folkekirken, livssyn og religionsmangfold.

Senterpartiet vil ha ei romslig og inkluderende folkekirke, tros- og religionsfrihet og vern om menneskeverdet. Dette er byggesteiner i dagens og framtidas flerkulturelle Norge. Kirken og den kristne og humanistiske kulturarven har preget land og folkeliv i mer enn tusen år, og må fremdeles være verdigrunnlaget for nasjonen.
Fellesskapet har et ansvar for å formidle til den enkelte kunnskap om den kristne kulturarven og det religiøse og kulturelle mangfoldet, identitet og tilhørighet. Som kulturminner er gamle og nye gudshus et felleseie som skal vernes om og tas vare på for kommende generasjoner.
Staten må sikre alle trossamfunn mulighet til å utøve sin religion, og sikre de økonomiske ressurser etter medlemstall. Gudshus og livssynsnøytrale seremonirom skal være tilgjengelige for folk der de bor. Medlemmene av statskirken må få større innvirkning gjennom ei demokratisering av de kirkelige organene.