Skole for kunnskap

Skole for kunnskap

skole_tavle_globus

Senterpartiets program for en skole basert på kunnskap og fellesskap, for kamp mot frafall i videregående skole og SFO.

Senterpartiet vil at skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Skolen skal også være et sosialt og kulturelt lim i lokalsamfunnet og nasjonen. Utdanningen skal i tillegg til å gi faglig kunnskap, ha en moralsk, sosial og etisk opplæring. Skolen skal ha et klart og tydelig verdigrunnlag, med utgangspunkt i våre kristne og humanistiske tradisjoner.
Det skal fastsettes nasjonale læringsmål, men kommunene og fylkeskommunene har hovedansvaret for organisering og må prioritere slik at nasjonale mål og elevenes rettigheter blir oppfylt. Skolen må utnytte de lokale og regionale fortrinnene for å ha skoler som er tilpasset elevenes behov og muligheter.
Senterpartiet vil at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger og økonomisk evne skal ha likeverdig mulighet til utdanning. Senterpartiet ser det som en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal sikres god basiskunnskap. Senterpartiet vil derfor ha en sterk offentlig skole som er gratis for å sikre alle like muligheter for å skaffe seg kunnskap og ta del i det nasjonale fellesskapet.